Mobbermanifest

I Heer grendehus barnehage mener vi som foreldre at alle barn har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing.

Vi støtter oss på FNs Barnekonvensjon som slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminer­ing, omsorg, beskyttelse og selvrealisering.
Mobbing svekker disse rettighetene.
Også barnehageloven § 1 sier noe om dette:
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjem­met ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling”
Mobbing svekker denne utviklingen.

Som foreldre og barnehage må vi ha kunnskap om hva mobbing er:

”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”
På denne bakgrunn kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn.
--Trakasseringen er rammende
--Den pågår over tid
--Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk
Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing

Vi opplever at mobbingsforebygging står høyt på agendaen i Heer grendehus barnehage. Personalet er opptatt av, og har kompetanse til, å avsløre mobbing på et tidlig tidspunkt. Det jobbes med å lære barna at erting ikke er lov og at de ikke skal utestenge hverandre.  Vi mener at det er viktig at barna tidlig lærer seg at andre blir lei seg når de utsettes for mobbing. Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv.

Vi som foreldre har et stort ansvar mht til holdninger vi overfører til barna våre. ”Barna våre er en svamp” jfr. psykolog Sigurd Stubbsjø. Vi må være bevisst på hvordan vi er mot våre medmennesker og hvordan vi omtaler hverandre. Dette suger barna til seg. Vi må også være mottagelige for de signalene barna gir og prøve å skille konfliktene fra mobbingen. Gjennom konflikter lærer barn at man er ulike og at forhandlinger må til. Gjennom mobbing lærer barn at det ikke er verdt noe. Vi må i samarbeid med barnehagen ta fatt i dette dersom mistanke oppstår.

Visjonen for Heer Grendehus barnehage er:

Den største
GLEDE
 du kan ha
 er å gjøre andre GLAD!

VI TAR BARN PÅ ALVOR

Med fokus på denne visjonen tror vi at barna våre får en god og trygg
hverdag i barnehagen vår! 

Link til mobbemanifestet for Frogn kommune