Om oss

Heer Grendehus barnehage har natur og uteliv som hovedsatsningsfelt.
Barnehagen er plassert ved skogen, rett ved lysløype og fortballbane.
Vi har bålplass inne på barnehagens område som er en kupert skogstomt og en leirplass med lavvo til 25 personer like i nærheten av barnehagen som blir benyttet ukentlig.
Vi deler opp barnegruppen og tilrettelegger det pedagogiske opplegget etter alderstrinn med språkgrupper /mattegrupper og turgrupper. Vi har en førskolegruppe for de eldste barna.

Åpningstider kl 07.00 - kl16.30

Kosthold står også i fokus. Vi har alle måltider i barnehagen og serverer god næringsrik kost.
Frokost fra 07.00 – 08.30 – Frukt/grønnsaker kl. 10.00 – Lunsj kl. 11.30 barna smører selv brød/pålegg. Ettermiddagsmat kl. 15.00 knekkebrød / brød.
Vi baker med barna en gang i uken, og serverer varm mat en gang i uken.

Vi er en privat, foreldre-eiet barnehage med en styrer, en pedagogisk leder, og 6 assistenter i deltidstillinger.
Vårt formål er å styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrene.
Vi skal tilby barna et omsorgs- og opplæringsmiljø som er til barnas beste.
Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig.
Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena.
Barnehagens arbeid skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. Det er derfor viktig at foreldre engasjerer seg i foreldreråd og barnehagens samarbeidsutvalg.
Som en pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Som en lærende organisasjon skal vi se omsorg, oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng.

Barn i Heer Grendehus barnehage er heltids forsikret gjennom ’If Forsikring’.
De ansatte har gjennomgått et sikkerhetskurs i regi av ’Sikkerhetsrommet’.  Kurset består av skreddersydd teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring for arbeid i barnehage.

BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagens innhold styres blant annet av barnehageloven og rammeplanen. Dette er rammer som vi skal forholde oss til, utover dette har vi muligheten til å sette vårt preg på barnehagen. Her vil du få vite mer om hva vår barnehage er og hva vi gjør.

Lov om barnehager: http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
Rammeplan for barnehager: Klikk her

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med følgende kommunale instanser:
Helsestasjonen
Skolene
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Pedagogisk veiledningstjeneste (PVT)
Spesialpedagoger
Fysioterapitjenesten
Barnevernet/ barneverntjenesten

Vi har meldeplikt til barnevernet med mistanke om straffbare forhold eller misskjøtsel av barn.
De andre instanser blir kontaktet i samarbeid med foreldrene.

KOMMUNENS SATSNINGOMRÅDER

Matematikk
Vi har jobbet sammen med Frogn kommune for å utarbeide en helhetig matematikkplan for barnehager, skoler og SFOer.
http://www.frogn.kommune.no/Documents/Skolene/_Felles/kuleramma.pdf

Plan mot mobbing
Høsten 2005 ble det sendt ut en felles plan mot mobbing til alle Frogn kommunes barnehager, både private og kommunale. Hver barnehage er ansvarlig for å synliggjøre sitt arbeid mot mobbing:
Grendehuset barnehage involverer barna gjennom samlinger hvor vi snakker om mobbing, å bli utestengt eller være den som utestenger.
Samtalebilder er en av metodene vi tar i bruk.

Foreldrene bryr seg om andres og egne barn.

TRAS

Tidlig registrering av språkutvikling.
Et skjema som fylles ut av personalet gjennom observasjon av barna. Dette er et hjelpemiddel som brukes internt i barnehagen som et verktøy for eksempel individuelle planer for enkeltbarn.

KVELLO METODEN

Kvello-metoden er en tverrfaglig modell hvor målet er å komme tidlig inn med riktig tiltak til rett tid. Denne observasjonsmetoden handler ikke bare om barn med spesielle behov, men om å bygge opp en barnehage for enkeltbarn.

SAMARBEIDE BARNEHAGE SKOLE

Barnehagen skal synliggjøre arbeidet med overgang til skolen.
Vi følger Frogn kommunes retningslinjer og barnehageloven for å sikre barn gode oppvekstvilkår.
Informere skolene hvis det er behov for spesiell tilrettelegging ved skolestart.
Informere foreldrene om rutiner ved overgang til skolen på foreldresamtaler.
Innkalle til samarbeidsmøter mellom barnehage, skole, SFO, PPT, Fysioterapeut, helsestasjon og foresatte.
Organisere og tilrettelegge for de barna som skal på samme skole på tvers av barnehagene til å bli kjent med hverandre. Vi samarbeider med Heer, Bilitt og de barnehagene med barn i samme skolekrets.